De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is op 21 februari door de Tweede Kamer aangenomen. Hoera, hulde voor de kwartiermakers en voor minister Blok. Jammer dat er na een jarenlange voorbereiding de laatste weken -plotseling- vanuit politieke gronden amendementen zijn toegevoegd. Het is twijfelachtig of deze amendementen een gedragen behoefte vertegenwoordigen vanuit de consument, laat staan vanuit de sector. Wat beter wordt is de snellere vergunningsprocedure en de verbrede aansprakelijkheid van de aannemer. Wat onduidelijker wordt zijn deze last-minute amendementen. Om er een paar te noemen: de waarschuwingsplicht en het consumentendossier.

Waarschuwingsplicht Volgens de huidige regelgeving is de aannemer al verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht. Wat nu wordt toegevoegd is de schriftelijkheidseis en ondubbelzinnigheidseis. Het Instituut voor Bouwrecht IBR gaf in een Post Scriptum (20-2-2017) eerder aan dat dit tot onduidelijkheid gaat leiden.

“Als de opdrachtgever de schriftelijke waarschuwing van de aannemer niet wil respecteren doet de aannemer er verstandig aan de (aanvullende) opdracht te weigeren op straffe dat hij alsnog aansprakelijk kan worden gesteld voor gebreken.”

Met andere woorden, als je opdrachtgever niet wil luisteren kun je er beter mee stoppen. Succes aannemers, ga er maar aan staan.

Consumentendossier Ook is last-minute bepaald dat het bouwdossier dat bij oplevering door de aannemer moet worden overgelegd uit twee delen moet bestaan:

  • tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk;
  • gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Op zich niets mis mee. Alleen is de omschrijving zeer expliciet:

“Er moet een opleverdossier wordt overgelegd dat een volledig inzicht verschaft in de nakoming van de overeenkomst en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden”.

Dit kun je aardig ontleden, zoals het IBR ook heeft gedaan. Je kunt het behoorlijk arbeidsintensief uitleggen, wat in de praktijk zeker zal gaan gebeuren. Op dit punt ligt echter wel degelijk een behoefte van de consument. Het zou beter zijn geweest als dit amendement wat subtieler was uitgewerkt. Of nog beter, afgemeten opgenomen was in de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Share This