Op 1 januari 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging in. Vooral gemeenten lopen het risico om door hun afwachtende houding niet voorbereid te zijn op het nieuwe stelsel van toezicht. Hun takenpakket wordt welliswaar flink ingekort, echter nieuw is dat zij moeten gaan handhaven op basis van rapportages van derden. Door nu een afwachtende houding aan te nemen lopen de gemeenten het risico om straks niet weten te handelen in geval de kwaliteitsborger de noodzakelijke verklaring niet kan verstrekken.

Tijdrekken

Ruim anderhalf jaar geleden sloten de gemeenten een bestuursakkoord met het ministerie waarin werd afgesproken dat alle gemeenten 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1 als proefproject zouden uitvoeren. Tot op heden zijn er slechts een handjevol aangemeld.  Op de marktplaats proefprojecten roepen een aantal gemeenten marktpartijen op om mee te doen, maar veel marktinitiatieven worden de kop ingedrukt omdat gemeenten uiteindelijk afhaken als het er op aan komt. De gemeenten zijn vooral in discussie met de beleidsmakers. In plaats hiervan zouden zij er goed aan doen om hun vooroordelen te toetsen in proefprojecten. Het tijdrekken lijkt te zijn ingegeven om de legeskorting die het nieuwe stelsel met zich meebrengt zoveel mogelijk op te schorten.

Initiatief 

Voor gemeenten komt het er kort gezegd op neer dat zij minder hoeven te doen. De technische toets en controle op de uitvoering worden met de Wet kwaliteitsborging verzorgd door private kwaliteitsborgers. Als het project gereed is verstrekt de kwaliteitsborger een verklaring waarin staat dat het aannemelijk is dat het project voldoet aan het Bouwbesluit. Deze verklaring wordt niet verstrekt als de kwaliteitsborger een afwijking heeft geconstateerd ten opzichte van het Bouwbesluit. Het is dan aan de gemeente om te handhaven.

Dit is op zich niet veel anders dan nu het geval is, alleen gebeurt dit nu op basis van beoordeling op basis van eigen waarnemingen. In de wetenschap dat er op dit moment nog steeds vele woningen worden opgeleverd mét afwijkingen op het Bouwbesluit, zonder dat dit door iemand geconstateerd wordt, zou je dit aan het denken moeten zetten. Straks komt er veel meer informatie beschikbaar, simpelweg omdat het een wettelijke verplichting is. Van elk bouwwerk vallend onder gevolgklasse 1 moet er een verklaring zijn afgegeven voor ingebruikname. Als deze er niet is moet de gemeente weten hoe te handelen. Daar moet je je op voorbereiden en daar zijn de proefprojecten voor bedoeld.

Aannemerij

Het initiatief om te beginnen aan een projectproject moet vooraf genomen worden door professionele opdrachtgevers, aannemers en gemeenten. Aannemers zijn sinds deze zomer zeker initiatiefrijk, en dragen dit ook uit getuige de uitingen van Bouwend Nederland op social media. Ook zelfs nu de gemeenten het af laten weten, worden er initiatieven genomen om ‘droog’ te oefenen. Dit komt ook omdat aannemers te maken krijgen met de verbrede aansprakelijkheid, waarschuwingsplicht en het consumentendossier. Maar goed dat de aannemers het licht hebben gezien. Zij willen niet te laat zijn omdat ze op anderen gewacht hebben.

Hulp nodig?

Onder BouwKwaliteit Plus bied ik samen met overige specialisten ondersteuning in de contractering van een private borger en met het Wkb proof maken van je projecten. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@bkplus.nl, of 0492 820999

BouwKwaliteit Plus heeft afgelopen jaar een aantal themasessies verzorgd. Vanwege de coronamaatregelen delen we onze kennis nu periodiek online. Afhankelijk van de actualiteit verzorgen we regelmatig online updates voor aannemers, opdrachtgevers, architecten en adviseurs. Volg BouwKwaliteit Plus op LinkedIn als je hiervan op de hoogte gehouden wenst te worden.

Share This